HISTORIA FIRMY

Historia Spółdzielni sięga roku 1946. W kwietniu tego roku, z inicjatywy Związku Inwalidów Wojennych powstała spółdzielnia pod nazwą: Zjednoczenie Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej – Spółdzielnia Gospodarczo–Handlowa z odpowiedzialnością udziałami w Chełmie. 28 czerwca 1946 roku Wydział Rejestru Handlowego Sądu Okręgowego w Lublinie dokonał wpisu Spółdzielni pod wymienioną nazwą.

 

 

Działalność tej Spółdzielni trwała do końca 1948 roku. Z uwagi na poważne trudności gospodarcze, brak odpowiednich funduszów, w październiku 1948 roku ogłoszono jej upadłość. Ponadto działalność handlowa nie pozwalała na zatrudnienie większej liczby inwalidów, co między innymi również przyczyniło się do likwidacji Spółdzielni.

Z inicjatywy członków Związku Inwalidów Wojennych, natychmiast po zlikwidowaniu poprzedniej Spółdzielni zorganizowana została nowa spółdzielnia pracy pod nazwą: Spółdzielnia Pracy Inwalidów w Chełmie. Na początku działalność Spółdzielni obejmowała jedynie usługi – jeden zakład krawiecki zatrudniający 20 osób.

Początkowy okres działalności Spółdzielni w latach 1949 – 1952 charakteryzował się dużą dynamiką rozwoju. Powstały nowe zakłady usługowe i produkcyjne. Między innymi, w 1950 roku Spółdzielnia przejmuje prywatny zakład cukierniczy, który staje się podstawą działalności produkcyjnej. W zakładzie tym następuje szybki wzrost wartości produkcji i zatrudnienia. Początkowo znalazło tam pracę około 20 inwalidów, jednak poważny brak miejsc pracy na terenie Chełma zmusza Spółdzielnię do zwiększenia zatrudnienia. Mimo trudnych warunków lokalowych zakład ten na przełomie lat 1951 – 1952 zatrudnia już ponad 60 pracowników.

 

W okresie tym powstają ponadto zakłady usługowe: murarski, zegarmistrzowski i szewski. Działalność Spółdzielni rozszerza się również na teren powiatu chełmskiego, gdzie zorganizowano cztery zakłady usługowe i dwa punkty handlowe. Rozwija się również działalność handlowa w sieci drobno-detalicznej. Pod koniec 1952 roku Spółdzielnia zatrudnia już około 200 pracowników.

W pierwszej połowie lat siedemdziesiątych Spółdzielnia ma trzy zakłady produkcyjne branży cukierniczej, z czego dwa w Lublinie, jeden zakład produkcyjny branży odzieżowej oraz 12 zakładów usługowych w branżach: krawieckiej, szewskiej i metalowej. Zatrudnienie ogółem wynosi 282 osoby, w tym 77,8% osób niepełnosprawnych. Przy nieznacznym wzroście zatrudnienia wartość produkcji wynosiła 38 mln zł., w tym w branży cukierniczej 25,4 mln zł.

W roku 1977 doszło do połączenia ze Spółdzielnią Pracy Przemysłu Chemicznego „Postęp” prowadzącą produkcję m.in. świec, zniczy, kamieni do śrutownika, mydła IXI, proszku Mirax i innych wyrobów. Spółdzielnia ta posiadała duże nie wykorzystane pomieszczenia produkcyjne stwarzające szansę na rozszerzenie i zwiększenie produkcji, dysponowała dużym terenem pozwalającym na rozbudowę zakładów, postawienie wiat magazynowych, a przede wszystkim połączenie stwarzało nadzieję na możliwość przeniesienia w przyszłości całej Spółdzielni w jedno miejsce.

Na przełomie lat 1990 i 1991 przez Zarząd i Radę Nadzorczą podjęta została decyzja o likwidacji systemu pracy nakładczej oraz niektórych stanowisk w administracji i służbach pośrednio produkcyjnych; likwidacji uległy również nierentowne zakłady usługowe.

W 1995 roku Spółdzielnia zmieniła nazwę na SPIN Spółdzielczy Zakład Pracy Chronionej. Spółdzielnia posiada własny statut oraz osobowość prawną. Właścicielami przedsiębiorstwa są członkowie Spółdzielni. Przedsiębiorstwo posiada status Zakładu Pracy Chronionej na podstawie decyzji Pełnomocnika rządu ds. osób niepełnosprawnych nr C/00232 wydanej w dniu 1992.07.07. Siedziba firmy mieści się na terenie miasta Chełma, przy ulicy Okszowskiej 52. Spółdzielnia od momentu powstania do 1989 roku przeżywała stały wzrost produkcji, zatrudnienia i nakładów na nowe inwestycje i środki trwałe.

 

 

Po zmianie ustroju w Polsce firma poddana została procesom, które funkcjonują w gospodarce rynkowej i była zmuszona do znacznego ograniczenia wielkości produkcji. Tendencja spadkowa została wyhamowana w 2000 roku po zmianie polityki handlowej firmy, która spowodowała wzrost sprzedaży, a przez to wzrost wydajności pracy. Poczynione inwestycje w kierunku wzrostu sprzedaży oraz koszty związane ze zmianą kierunku w polityce handlowej firmy przyczyniły się do osiągnięcia stabilnej pozycji gospodarczej i finansowej. Zmiana polityki handlowej w dłuższym horyzoncie czasowym spowodowała, że w 2001 roku Spółdzielnia w 2002 roku wygenerowała znaczący zysk finansowy. W 2003 roku firma wprowadziła system HACCP. Od tej pory firma nieustannie się rozwija, wychodząc na przeciw potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów.